Danh sách mạnh thường quân đã đóng góp Quỹ học bổng Đồng hành KOREA

0
324
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Danh sách được cập nhật đến ngày 25/11/2020. Ban điều hành Đồng Hành Korea và Hàn Quốc Ngày Nay sẽ cập nhật liên tục số liệu mới nhất.

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ năm 2020 (cập nhật đến 25/11/2020)
Danh sách mạnh thường quân ủng hộ năm 2019
Danh sách mạnh thường quân ủng hộ năm 2018
Danh sách mạnh thường quân ủng hộ năm 2017