Mẫu đơn từ

Các mẫu đơn từ này sử dụng ở ĐSQ/LSQ Hàn Quốc tại Việt Nam:

STT
Tên
Hàn
Anh
1 Đơn xin visa – 사증발급신청서 (mẫu mới 2016)
hwp doc pdf
2 Giấy ủy quyền – 위임장
hwp doc
X
3 Mẫu Trích lục hôn nhân
doc
X

Các mẫu đơn từ dưới đây sử dụng ở Hàn Quốc, được lấy từ Hi Koreawebsite chính thức về e-Goverment dành cho người nước ngoài tại Hàn Quốc.

STT
Tên
Hàn
Anh
1 Đơn yêu cầu tổng hợp – 통합신청서 (신고서) – Application form
hwp doc
2 Giấy bảo lãnh – 신원보증서 – Letter of Guarantee
hwp pdf pdf
hwp pdf pdf
3 Kế hoạch tìm việc làm – 구직활동계획서 – Job Seeking Plan
hwp doc pdf
4 Giấy chứng nhận chỗ ở – 거주/숙소제공 확인서
hwp doc pdf
5 Giấy ủy quyền – 위임장
hwp doc
6 Báo cáo giảm trừ thuế – 근로소득/세액 공제신고서 – Report of Deduction·Tax Credit from Income
hwp pdf
hwp pdf
6 Đơn đăng ký thi bằng lái ô tô- 응시원서 – Application Form
hwp pdf
hwp doc pdf