Hướng dẫn về visa F2 mới – Chương trình thí điểm visa chuyên biệt khu vực

0
17139
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

Ngày 25/07/2022, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố văn bản về “CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM THỊ THỰC DÀNH RIÊNG THEO KHU VỰC” dựa trên nhu cầu của chính quyền các địa phương.

I. TỔNG QUAN:

Bộ Tư pháp mới thành lập một ‘thị thực dành riêng cho khu vực’ phản ánh nhu cầu của chính quyền địa phương trong việc cấp thị thực. ‘Thị thực dành riêng cho khu vực’ là thị thực phản ánh các đặc điểm và nhu cầu của khu vực, đồng thời là một hệ thống thúc đẩy việc đảm bảo tài năng địa phương và sự phát triển cân bằng của quốc gia.

□ Trước khi vận hành chính thức hệ thống, một dự án thử nghiệm sẽ được tiến hành tại các khu vực có dân số giảm (89 khu vực giảm dân số do Bộ Công an và Bộ Công an chỉ định vào năm 2021.
Vào bắt đầu từ 25/7 (Thứ Hai), Bộ Tư pháp bắt đầu nhận đơn đăng ký công khai.

ㅇ Dự án thí điểm sẽ được vận hành trong một năm kể từ tháng 10 để chuẩn bị cho việc thực thi 「Đạo luật đặc biệt về hỗ trợ các khu vực dân số đang giảm dần」 (ngày 1 tháng 1 năm 2023).

□ “Dự án Trình diễn Thị thực Chuyên dụng theo Khu vực” này nhằm khuyến khích người nước ngoài định cư tại các khu vực phù hợp với các ngành công nghiệp, trường đại học và việc làm tại các khu vực có dân số giảm, mở rộng dân số sinh sống của chính quyền địa phương, thúc đẩy các hoạt động kinh tế và ngăn chặn dòng dân cư di cư.

ㅇ Trong “Dự án thí điểm cấp thị thực chuyên ngành theo khu vực”, chính quyền địa phương phân tích toàn diện cơ cấu công nghiệp, tình trạng việc làm và mối liên kết với các trường đại học địa phương trong khu vực, đồng thời trình Bộ Tư pháp về quy mô lao động nước ngoài cần thiết và các điều kiện về nguồn lực nước ngoài phù hợp. . Sau đó, Bộ Tư pháp sẽ xem xét và cấp thị thực cho người nước ngoài theo nhu cầu dân số phù hợp trong khu vực.

□ Bộ Tư pháp quyết định phương hướng của dự án thông qua cuộc họp với chính quyền địa phương, hỏi ý kiến ​​đồng bào, phân tích các trường hợp tương tự ở nước ngoài và cuộc họp tư vấn chuyên gia để thiết lập thị thực cụ thể theo khu vực.

□ Dự án thí điểm trước tiên nhắm đến các tài năng địa phương xuất sắc và các gia đình gốc Hàn Quốc. Người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của khu vực sẽ được cấp thị thực cư trú (F-2) và người gốc Hàn Quốc (F-4) với điều kiện bắt buộc phải cư trú và làm việc trong khu vực. Trong thời hạn được cấp, nếu vi phạm, visa sẽ bị thu hồi.

□ Trong khi đó, chính quyền địa phương cần chuẩn bị các chương trình hỗ trợ định cư thích hợp để người nước ngoài có thể hòa nhập tốt với cộng đồng địa phương.

ㅇ Thông qua đó, người nước ngoài có thể hài hòa với cư dân sẽ có thể định cư ở những khu vực có dân số giảm, và dòng người nước ngoài sẽ tạo ra một chu kỳ lành mạnh để phục hồi sản xuất và tiêu dùng địa phương, từ đó phục hồi nền kinh tế địa phương. .

□ Các chính quyền địa phương muốn tham gia vào dự án thí điểm phải nộp đơn đăng ký và kế hoạch dự án cho Bộ Tư pháp trước ngày 19/8 (Thứ 6) và kết quả lựa chọn sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9.

ㅇ Mục tiêu áp dụng là chính quyền đô thị có khu vực giảm dân số hoặc cơ quan tự quản cơ bản là khu vực giảm dân số. Tính bền vững của doanh nghiệp, v.v.

ㅇ Quy mô của cuộc tuyển chọn là khoảng 500 nhân tài địa phương tài năng và số lượng các gia đình gốc Hàn Quốc được xác định theo nhu cầu của chính quyền địa phương. Hội đồng tuyển chọn: Gồm 5 chuyên gia trong và ngoài Bộ Tư pháp trở lên

□ Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hợp tác với các chính quyền địa phương để tích cực thúc đẩy các chính sách thị thực phù hợp với nhu cầu của địa phương và thông qua dự án thí điểm này, chúng tôi sẽ chuẩn bị một chính sách đối với người nước ngoài đáp ứng nhu cầu của địa phương

II. NỘI DUNG CHÍNH:

Đang dịch và biên tập.

III. VĂN BẢN GỐC TIẾNG HÀN: