Danh sách mạnh thường quân đã đóng góp Quỹ học bổng Đồng hành KOREA

0
1083

Danh sách được cập nhật đến ngày 28/01/2021. Ban điều hành Đồng Hành Korea và Hàn Quốc Ngày Nay sẽ cập nhật liên tục số liệu mới nhất. Cũng có thể xem tại đây (Google Sheet).

Danh sách mạnh thường quân ủng hộ năm 2019
Danh sách mạnh thường quân ủng hộ năm 2018
Danh sách mạnh thường quân ủng hộ năm 2017