Tổng hợp về Quỹ ổn định việc làm

0
1303
Bấm vào quảng cáo để ủng hộ Hàn Quốc Ngày Nay

1. QUỸ ỔN ĐỊNH VIỆC LÀM #일자리안정자금 LÀ GÌ?

Đây là khoản trợ cấp hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp nhằm giảm bớt gánh nặng quản lý của các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) do tăng lương tối thiểu và giúp ổn định việc làm của những người lao động có mức lương thấp. Quỹ đã được giới thiệu vào tháng 1 năm 2018.

Kể từ năm 2021, những công tycó dưới 30 nhân viên (có đóng 고용보험) tuân thủ mức lương tối thiểu được hỗ trợ tới 50.000 won cho mỗi nhan viên mỗi tháng. Với công ty ít hơn nhân viên thì tiền hỗ trợ có thể lên đến 70.000 won / nhân viên / tháng.

2. VÌ SAO NÓ ĐƯỢC ÁP DỤNG?

Tăng lương tối thiểu là một nhiệm vụ quan trọng đối với tăng trưởng dựa trên thu nhập nhằm giảm bớt sự phân cực và phục hồi nhu cầu trong nước bằng cách cải thiện thu nhập của những người lao động có mức lương thấp. Hậu quả của việc tăng lương tối thiểu, các doanh nghiệp nhỏ không đủ năng lực chịu gánh nặng dễ gặp khó khăn trong quản lý và duy trì việc làm.

Sau khi quyết định mức lương tối thiểu vào năm 2018, Chính phủ đã chuẩn bị “Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ” cùng với các bộ liên quan nhằm giảm thiểu gánh nặng chi phí lao động của các chủ doanh nghiệp nhỏ và sự bất ổn về việc làm của người lao động theo tình hình thực tế.

Một trong những biện pháp được đưa ra là hỗ trợ “quỹ ổn định việc làm” trị giá 3 nghìn tỷ won.

Sau ngày 16/7/2017, tiếp thu các ý kiến ​​thảo luận liên quan, Hội nghị Bộ trưởng các ngành kinh tế tháng 11/2017 đã xác nhận kế hoạch triển khai Quỹ bình ổn việc làm và triển khai từ tháng 1/2018.

3. NỘI DUNG HỖ TRỢ:

① 30인 미만으로 노동자를 고용하는 사업(주)에 대해 지원- 사업주가 지급을 희망하는 월을 기준으로 직전 3개월간 매월 말일 현재 상시 일하는 평균 노동자 수가 30인 미만인 경우 지원

② 30인 이상이어도 지원 가능한 경우- 만 55세 이상 고령자를 고용하고 있는 300인 미만 사업주- 고용위기 지역·산업위기대응 특별지역에 소재지를 둔 300인 미만 사업주- 사회적 기업, 장애인직업 재활시설, 자활기업, 장애인활동지원기관은 300인 미만 사업주- 공동주택(아파트) 경비·청소원은 규모 무관

③ 30인 미만 사업(주)라도 다음의 경우 지원 제외- 과세소득 3억 원을 초과하는 고소득 사업주- 임금체불로 명단이 공개중인 사업주- 국가 등으로부터 인건비 재정지원을 받고 있는 사업주 또는 노동자- 특수 관계인(대표자의 배우자·직계존비속), 휴·폐업 사업주